ระบบเกียรติบัตรออนไลน์

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

กรุณาใช้ Google Chrome ในการเข้าใช้งาน

 Username
 Passwordออกแบบและพัฒนาโดย นายธนัติพงษ์ ชัยพลังฤทธิ์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือตามภาระงาน

รายชื่อผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรการจัดทำข้อสอบกลาง

รายชื่อผู้เข้ารับอบรมปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมระบบบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ

รายชื่อการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ  เนตรนารี 

รายชื่อผู้รับการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม