จัดทำทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์

นายชัยยุทธิ์  ชาติสิงห์ทอง เจ้าหน้าที่ทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ ชี้แจงการกรอกทะเบียนประวัติตามโครงการอบรมหลักสูตรการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติตามระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยระบบทะเบียนประวัติ อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ มี นางสุนิดา  ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลกำกับดูแล

กีฬานักเรียน

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นายเสมอ  วีระบูลยฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑  ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดแพร่ ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักกีฬา ณ สนามกีฬา อบจ.แพร่

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือ

คณะครูร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเด็กหญิงกวินทิพย์ สร้อยเลา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) ซึ่งมารดาป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบ ต้องรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราช จ.เชียงใหม่

ควบคุมป้องกันสารเสพติด

นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ เปิดการประชุมการดำเนินงานควบคุมป้องกันสารเสพติด การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ของเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต ๑ วิทยากรโดย นายมนตรี  เกษมสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๐ เชียงใหม่

ป.ป.ช.ระดับจังหวัด

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ ร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.สพฐ. ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

เปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายก อบจ.แพร่เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพกาเรียนรู้อบรมศึกษาดูงานวิทยาศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ร.ร.ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ,บ้านกาซ้อง-ปทุม วัดเหมืองค่า บ้านนาจักร บ้านนาแหลมและ ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง โดย ส.อบจ.พิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองประธานสภา อบจ.แพร่เป็นผู้ประสานงานจัดสรรงบประมาณจาก อบจ.แพร่จำนวน 250,000 บาท

นิเทศคู่ขนาน

นายไพรสณฑ์  มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต ๑ นิเทศโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพแบบคู่ขนาน ร.ร.บ้านแม่แรมและ ร.ร.บ้านห้วยฮ้อม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed