อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เปฺ็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 และชั้น ป.4  ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1  โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ใจงาม คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 

รูปภาพ: