คูปองครู

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการพัฒนาผู้เรียนด้านความมีวินัยและใฝ่เรียนรู้ โดยใช้พระบรมราโชบาย รัชกาลที่ 10 และหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ STEM EDUCTION ตามแนวคิด ACTVE LARNING สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง จ.แพร่ หลักสูตรสะเต็มสำหรับประถมศึกษา ณ โรงแรมภูมิไทยการ์เด้น อ.เมือง จ.แพร่ ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561

รูปภาพ: