พบปะผู้บริหาร ครู/ติดตามอาหารกลางวันนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ พบปะผู้บริหารและคณะครู ในคราวประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทนด้วย

รูปภาพ: