เปิดค่ายทักษะชีวิต

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำวิทยาเขตแพร่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

รูปภาพ: