ประวัติสำนักงาน

           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 เป็นองค์กรทางการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2553 ตามมาตรา 5 และมาตรา 37 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 มาตรา 8 และมาตรา 33 และมาตรา 33  วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 มีภารกิจในการบริหารและจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา,ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ขยายโอกาสทางการศึกษา) ในส่วนที่รับผิดชอบ จำนวน 4 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอร้องกวาง อำเภอสองและอำเภอหนองม่วงไข่  โดยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบทั้งสิ้น จำนวน 136 โรง ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 123 โรง  จำนวนนักเรียน 12,476  คนห้องเรียน 1,016 ห้อง ผู้บริหารการศึกษาจำนวน 3 คนผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 72 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียนจำนวน 7 คน  ข้าราชการครู  721 คน อัตราจ้างรายปี  217 คน  บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2) 42 คน 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ตั้งอยู่ที่ 52 หมู่ 6 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

e-mail : phrae1@phrae1.moe.go.th โทรศัพท์ 0-5451-1605, 0-5462-3180