internet ในสถานศึกษา

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมทางไกลการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา ผ่าน Video Conference ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1โดยมี นางบุษยา ใจบุญทา และ นายธิติพงษ์ เสนาพงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน

รับนักเรียน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้รับผิดชอบงานการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมรับฟังการชี้แจงการใช้คู่มือและวิธีการกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางรุ่งนภา จันทร์ดง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงาน

วันกองทัพไทย

นายเสน่ห์ ศรีเทพ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมงานวันกองทัพไทย ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ เพื่อรำลึกถึงวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า และได้รับชัยชนะ จึงถือเอาเป็นวันกองทัพไทยและวันยุทธหัตถ

วันพ่อขุนรามคำแหง

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี

งานวันครูอำเภอสอง ปีพุทธศักราช 2561

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต1 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูในอำเภอสอง ร่วมงานวันครู ปี 2561 ซึ่งสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอสอง จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ณ หอประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนสองพิท

งานวันครูอำเภอหนองม่วงไข่ ปีพุทธศักราช 2561

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในงานวันครูอำเภอหนองม่วงไข่ ปี พ.ศ.2561 ในปีนี้ได้จัดงานร่วมกับสมาคมครูอำเภอหนองม่วงไข่ เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีธรรม ธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร)  อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 

งานวันครูอำเภอร้องกวาง ปี พุทธศักราช 2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในงานวันครู ปี 2561 อำเภอร้องกวาง ซึ่งในปีนี้ได้จัดงานร่วมกับสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอร้องกวาง และสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูอำเภอร้องกวาง เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู และจัดกิจกรรมเพื่อความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพครูในอำเภอร้องกวาง โดยได้มอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  อ.ร้องกว

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed