การประชุมชี้แจงปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา  ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์  ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมกา

การจัดทำวิดิทัศน์ประวัติศาสตร์เมืองแพร่

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กำกับดูแล และติดตามผลการจัดทำวิดิทัศน์ประวัติศาสตร์เมืองแพร่ โดยมีคณะผู้จัดทำประกอบด้วย นายพิพัฒน์  ใจภักดี  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ นางภณิดา ทองประไพ นางวิมลสิริ ประเทือง นายอุเทน วีระคำ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายชำนาญ แปงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนันทาราม และนายศรายุทธ แก้วเรือน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวง ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก

การประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับชม รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2565 ผ่านช่องทางแอพพลิเคชั่น ZOOM เพื่อรับฟังข้อราชการของ สพฐ. และขับเคลื่อน ติดตาม การปฏิบัติงานตามนโยบายจาก สพฐ.

การประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2565 ใน 4 จุดภูมิภาค

24 พฤษภาคม 2565 นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2565 ใน 4 จุดภูมิภาค ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น ZOOM ซึ่ง สพฐ.

ส่งมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี

24 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ส่งมอบหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดkฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 ให้กับโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรหนังสือพระราชนิพนธ์ฯ จำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องห้องสมุด สพป.แพร่ เขต 1 และให้โอวาท ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพร

บันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

24 พฤษภาคม 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ (สวท.แพร่) ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ Fm.91 MHz.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed