การประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล นายไตรยศ  เสรีรักษ์  รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของปีงบประมาณ พ.ศ.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม)

25 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยนายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาค่ายลูกเสือจังหวัดแพร่ (โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม)เนื่องในวัน "สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้มีจิตอาสาได้แสดงออกถึงพลังจิตอาสาในการร่วมกันพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์สถานที่ค่ายลูกเสือจังห

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ค่ายลูกเสือลิลิตพระลอ อ.สอง จ.แพร่

25 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 ณ ค่ายลูกเสือลิลิตพระลอ อ.สอง จ.แพร่ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ซึ่งลูกเสือ เนตรนารี ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากร

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564

25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เป็นวันสำคัญของคณะลูกเสือแห่

อบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ

25 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต

ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เมืองสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่"

24 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เมืองสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่" ด้านคุณภาพชีวิต    ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อร่วมวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่" (Health Aging Smart Cities) โดยมี นา

ประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

23 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ ดร.พิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และ นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการและตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โครงการพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัต

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed