พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในการประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ตามที่ สพฐ.จัดสรร โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

การขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้านตำบลละ 1) ปีการศึกษา 2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะ และให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง ของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านนาแหลม ที่มาเรียนรวมตามนโยบายของสพป.แพร่ เขต 1 โดยได้จัดค่ายการเรียนรู้วิถีชีวิต – วิถีรัฐราษฎร์ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่

เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อมอบนโยบายตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ปีแห่ง “คุณภาพ และคุณธรรม” ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

ปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ทำการปฐมนิเทศศึกษานิเทศก์บรรจุใหม่ ได้แก่นางกัลย์ณภัส ถุงคำ นางวิมลสิริ ประเทือง นายวัชรพงษ์ โลกคำลือ และนายพนมรัตน์ ชาติสิงห์ทอง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1  ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1

อบรมครูผู้สอนคณิตศาสตร์

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เปฺ็นประธานเปิดการอบรมครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 และชั้น ป.4  ทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1  โดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ ใจงาม คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 

รับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมรับชมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2561

การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 รับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และทำการทดสอบทางระบบอินเตอร์เน็ต ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed