โครงสร้างการบริหารงานสพป.แพร่ เขต 1

โครงสร้าง สพป.แพร่ เขต 1
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ
คำสั่งมอยหมายหน้าที่และความรับผิดชอบลูกจ้างประจำ
คำสั่งมอยหมายหน้าที่และความรับผิดชอบลูกจ้างชั่วคราว