โครงสร้างการบริหารงานสพป.แพร่ เขต 1

โครงสร้าง สพป.แพร่ เขต 1

คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของข้าราชการ

คำสั่งมอยหมายหน้าที่และความรับผิดชอบลูกจ้างประจำ

คำสั่งมอยหมายหน้าที่และความรับผิดชอบลูกจ้างชั่วคราว