ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้

ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

เปิดให้ใช้บริการ 3 รอบ

รอบแรก เวลา 08.00 - 09.00 น.

รอบสอง เวลา 12.00 -13.00 น.

รอบสุดท้าย เวลา 16.00 - 17.00 น.