ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน

พุธเช้า ข่าว สพฐ.

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนส์ สพป.แพร่ เขต 1

ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

20 สิงหาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

19 สิงหาคม 2562 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายกนกน อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมประชุมเพื่อเตรียมนำเสนอผลงานการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 ณ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

อบรมวิทยาการคิดคำนวณ

19 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอสพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

พิจารณางบประมาณ ปีงบประมาณ 2563

14 ส.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพิ่มเติม ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

Big Data Phrae1

14 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา (Big Data Phrae1) เพื่อกำหนดขอบเขตข้อมูลและการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อนำเสนอผ่านเว็บไซต์ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562

13 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1ูุ้้่้ และรับฟังการบรรยายธรรมะจาก พระใบฎีกาวาทะศิลป์ ทิพวณโน เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง

ทำบุญตักบาตร

13 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 5 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ สพป.แพร่ เขต 1

เกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครู

9 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม

9 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่รอบด้าน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

หน้า

Subscribe to ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงาน