รูปแบบการบริหารด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

รูปแบบการบริหารด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ดร.ณัฐพิมล ธรรมสรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์)

เอกสารดาวน์โหลด