การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมย่อยที่ 2

1 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมเสริมสร้างพัฒนาความรู้ด้านวินัยและการรักษาวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขค 1 มี นางสาวนัฐพร ท้าวคำพุ นิติกรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนัก

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ครั้งที่ 1/2567

28 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบดำเนินงาน รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

28 กุมภาพันธ์ 2567  นายสัญญา  สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานการประเมิน

ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ควบคุมสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

28 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูผู้ควบคุมสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิ

ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ควบคุมการสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

28 กุมภาพันธ์ 2567 นายปรีชาชาญ อินทรชิต ผอ.โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) พร้อมด้วย นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ควบคุมการสอบ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เข้าสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) ,โรงเรียนอนุบาลแพร่ , โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

คณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8

27 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกรัณฑ์ สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายเอกชัย ใจก๋องแก้ว รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานการประเมิน

ร่วมกิจกรรม Kick Off 5 ส. เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

27 กุมภาพันธ์ 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off 5 ส. เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย หน้าที่พลเมือง และศีลธรรม ของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed