ประชุมประเมินลูกจ้างประจำที่ขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น และประชุมสรรหาครูวิทย์-คณิต

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการประเมินบุคคลและผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำในสถานศึกษาที่ขอปรับระดับชั้นงานให้สูงขึ้น ซึ่งมีลูกจ้างประจำในสถานศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เสนอขอปรับประดับชั้นงานให้สูงขึ้น จำนวน  3 ราย และต่อด้วยการประชุมคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กิจกรรมครูคลังสมอง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 อัตรา คือ บุคลากรวิทยา

ประชุมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน    คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน รร.บ้านนาแหลม อ.เมือง จ.แพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจกรณีการจัดการเรียนการสอน รร.ขนาดเล็กที่มีนักเรียนต่ำกว่า 60 คน โดยมี น.ส.ศิริพรรณ ขันคำนันต๊ะ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.บ้านนาแหลม และคณะครูให้การต้อนรับ ในวันที่ 14 มี.ค.2561 

ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่

ดร.ปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจรรม “ตลาดนัดวิชาการโรงเรียนบ้านแม่แรม” ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานมีการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนและคณะครู การแสดงของนักเรียนแต่ละช่วงชั้น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากฝ่ายวิชาการของโรงเรียน โดยมี    นางนิสากร ศรียงค์ ผอ.รร.บ้านแม่แรม อ.สอง จ.แพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.  

ตรวจโรงเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของโรงเรียนในสังกัดที่ขอรับการสนับสนุนเนื่องจากโรงเรียนประสบอุบัติภัยฯ ของโรงเรียนบ้านห้วยขอน อ.สอง จ.แพร่ ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ทำให้ทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย โดยทางสพป.แพร่ เขต 1 ได้เร่งตรวจสอบและรายงานเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ต่อไป

รายงานผลการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปี กศ.2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนารายงานผลการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรมนครา อ.เมือง จ.แพร่ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานเครือข่ายการศึกษา คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาฯผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0 โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์ ผอ.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายปัญจพล ประสิทธิโศภิน รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากร ในว

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed