กิจกรรม "ชาวแพร่ รวมพลัง KICK OFF ลดหมอกควัน"

22 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวแพร่ รวมพลัง KICK OFF ลดหมอกควัน" กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ สถาบันนวัตกรรมด้านป่าไม้จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ 1

วันที่ 22 มกราคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา  อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

จัดการอบรมเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการติดเกมของนักเรียนระดับประถมศึกษา

22 มกราคม 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดการอบรมเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการติดเกมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี ว่าที่ รต.เจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นวิทยากร และมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการ

การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567)

19 มกราคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ.

การประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดแพร่

19 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในฐานะหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ดำเนินงานฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน เจ

ประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567

18 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำองค์ประกอบตัวชี้วัดเพื่อใช้เป็นแนวทางการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2567) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ประชุม พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567

18 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุม พิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี นายสัญญา สิทธิเสนา นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed