ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

6 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน​ ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 พร้อมด้วยนางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้าตรวจเยี่ยมความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งอาหารกลางวันโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับงบประมาณจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จำนวน 200,000 บาท ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) อ.สอง จ.แพร่ โดยมีนายนัธทวัฒน์ ขัติส

การแข่งขันกีฬามัธยมขยายโอกาส อำเภอสอง สัมพันธ์ ประจำปี 2567

6 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป. แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน​ ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันกีฬามัธยมขยายโอกาส อำเภอสอง สัมพันธ์ ประจำปี 2567 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) อ.สอง จ.แพร่ โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม มีนายระมัย ฟุ่มเฟือย เป็นผู้กล่าวรายงาน

งาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 15

6 มีนาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม" ครั้งที่ 15 ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม มีนายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลยืนยันข้อมูลของสนามสอบ ผ่านระบบ NT Access โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

5 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน​ ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและรายงานผลยืนยันข้อมูลของสนามสอบ ผ่านระบบ NT Access โครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องกระดังงา สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นางเพ็ญพิชชา ตันกุระ ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

5 มีนาคม 2567 นายสัญญา สิทธิเสนา รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน​ ผอ.สพป.แพร่​ เขต​ 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีครูปฐมวัยในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย เข้าร่วมประชุม มีนางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ

การประชุมแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนในเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566

1 มีนาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน "บ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย สำหรับโรงเรียนในเครือข่าย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

พิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม” โรงเรียนอนุบาลแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566

1 มีนาคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิชาการ เปิดบ้านคุณธรรม” โรงเรียนอนุบาลแพร่ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ โดยมีศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮนาจักร เข้าร่วมกิจกรรม มีนายวิทูรย์ สินธุวงค์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed