รายงานประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

รายงานประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บทสรุปของผู้บริหาร

ผู้รายงาน นายวิทูรย์  สินธุวงศ์  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เอกสารดาวน์โหลด