เอกสารวิชาการ

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

นายเชาวลิต  ไชยธงรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
เรื่อง “ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
เอกสารดาวน์โหลด

การประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46)

ผู้จัดทำ นายวีระเชษฐ์  ปัญจอริยะกุล ผอ.ร.ร.บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

เอกสารดาวน์โหลด

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)

การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บทคัดย่อ นางสาวเรียมน้อย กาศเกษม

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

ผู้วิจัย นายวิทูรย์  สินธุวิงศ์

รายงานประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

รายงานประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษา สู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

บทสรุปของผู้บริหาร

ผู้รายงาน นายวิทูรย์  สินธุวงศ์  ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

เอกสารดาวน์โหลด 

รายงานผลการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน เรื่องการใช้โปรแกรม SketchUp 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

รายงานผลการศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่องการใช้โปรแกรม SketchUp 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 

บทคัดย่อ นายธราพงศ์  พุฒิพุทธ

รายงานผลการใช้แบบฝึกหัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Mueng Song My Amazing Hometown กลุ่มสาระุการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)

รายงานผลการใช้แบบฝึกหัดทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ เรื่อง Mueng Song My Amazing Hometown กลุ่มสาระุการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา)

บทคัดย่อ นางสาวกมลวรรณ  พันธุเวช

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ