รายงานการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานประวัติศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ สำหรับครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล สพป.แพร่ เขต ๑

ผู้จัดทำ นางวิมลศิริ ประเทือง ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต ๑
เอกสารดาวน์โหลด