ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เมืองสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่"

24 พฤศจิกายน 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เมืองสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่" ด้านคุณภาพชีวิต    ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อร่วมวางแผนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน "เมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย จังหวัดแพร่" (Health Aging Smart Cities) โดยมี นายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม

รูปภาพ: