มอบเกียรติบัตร

22 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กชายปฐมพงษ์ คำเขิน และ เด็กชายปัญญากร บุญเทพ นักเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างต่อการพัฒนาของนักเรียน โดยมี นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ นายภาณุวงศ์ ชัยวรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในพิธีมอบเกียรติบัตรครั้งนี้ หลังจากนั้นได้เยี่ยมชม กิจกรรมงานเกษตรอัจฉริยะ และชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียนบ้านคุ้ม (ประสารราษฎร์วิทยา) ซึ่งมี นายดีลาภ ปราบสงบ ครูชำนาญการ และ นายยุรนันท์ บุญนิยม ICT TALENT โรงเรียนบ้านคุ้ม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้รับการต้อนรับอย่างดียิ่งจาก นายนิคม บุญซ้อน ผอ.โรงเรียนและคณะครู

รูปภาพ: