มอบเกียรติบัตร

23 กันยายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้แทน สพฐ. ในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงกณิกา แซ่ย่าง และ เด็กชายวัชรพล คำป้อ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564 ของ สพฐ. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นที่ประจักษ์ และเป็นแบบอย่างต่อการพัฒนาของนักเรียน โดยมี นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ นางกัลย์ณภัส ถุงคำ นางภัทรวรรณ วงศ์พยา และ นายภาณุวงศ์ ชัยวรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม ร่วมเป็นเกียรติในการมอบเกียรติบัตร

รูปภาพ: