พิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน

25 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ โดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 โดยนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 จัดพิธีพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนให้แก่บุคลากรทางการลูกเสือ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 จำนวน 628 ราย ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 และมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ได้รับประทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน จำนวน 4 ราย โดยมี นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ (รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดแพร่) เป็นประธานพิธีฯ และนางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารสว่างศรี โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

รูปภาพ: