การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567)

19 มกราคม 2567 นางปนัดดา อุทัศน์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์นโยบายการศึกษาและทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2567) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดการการศึกษาและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ โดยมี นายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน