จัดการอบรมเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการติดเกมของนักเรียนระดับประถมศึกษา

22 มกราคม 2567 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 จัดการอบรมเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการติดเกมของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพืันที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี ว่าที่ รต.เจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นวิทยากร และมี นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม