การอบรมเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครอง

23 มกราคม 2567 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พบปะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับการอบรมเชิงจิตวิทยาสำหรับผู้ปกครอง เพื่อป้องกันการติดเกมของนักเรียนระดับประถมศึกษา และให้นักจิตวิทยาประจำสาถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการทางจิตวิทยา และสามารถขยายผลให้กับผู้ปกครอง เพื่อสร้างความตระหนัก และให้แนวทางในการพัฒนานักเรียนร่วมกัน ณ ห้องประชุมยมหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 โดยมี ว่าที่ รต.เจตนิพัทธ์ ปลาเงิน นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เป็นวิทยากร