เอกสารวิชาการ

ผลงานวิชาการ ของนายต่อเกียรติ บำบัด ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม

ผลงานวิชาการ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของปริซึม พีระมิด ทรงกระบอก กรวย และทรงกลม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของนายต่อเกียรติ บำบัด ครูชำนาญการ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางกุลยา ธรรมรส เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย แม่ ก กา โดยใช้เกม สำหรับนักเรียน

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย แม่ ก กา โดยใช้เกม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของนางกุลยา ธรรมรส โรงเรียนบ้านแม่กะทิง สพท.แพร่ เขต 1บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ผลงานวิชาการ ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง เรื่องรายงานผลการประเมินโครงการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) ของนายธีรพงศ์ ซื่อตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายนิคม มะยาระ เรื่องการบริหารโรงเรียนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ของนายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ  เรื่องการบริหารโรงเรียนแบบชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก  ของนายนิคม มะยาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางอรทัย อุทธะยาน เรื่อง1.สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 2.การศึกษาพฤติกรรม และวิธีลดความเครียดของครู

ผลงานวิชาการ  เรื่อง1.สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 2.การศึกษาพฤติกรรม และวิธีลดความเครียดของครู โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา อ.เมือง จ.แพร่   บทคัดย่อ1  บทคัดย่อ2

ผลงานวิชาการ ของนางสาวณัฐพิมล ธรรมสรางกูร เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวมตามระดับช่วงชั้น

ผลงานวิชาการ  เรื่องการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่เรียนรวมตามระดับช่วงชั้น แบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรน์) บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายสุริยน สายสนองยศ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญา

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม  บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อฝึกทักษะการฟังพูด เรื่อง " Talking about People" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อ CALL บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนางสาวเมธิณี อุทัศน์ เรื่องเรื่อง การเขียนอักษรฮิรางานะวิชา ญ 32201 ภาษาญี่ปุ่น 1

ผลงานวิชาการ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการเขียน เรื่อง การเขียนอักษรฮิรางานะวิชา ญ 32201  ภาษาญี่ปุ่น 1  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ของนางสาวเมธิณี  อุทัศน์ ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ บทคัดย่อ

ผลงานวิชาการ ของนายประยุทธ ปัญญาชัยหลักสูตรท้องถิ่น วิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผลงานวิชาการ หลักสูตรท้องถิ่น วิชาท้องถิ่นของเราจังหวัดแพร่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ งานวิจัยการติดยาเสพติดของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่เขต 1 ของนายประยุทธ ปัญญาชัย ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ