เอกสารวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านท่าวะ (ราษฎร์บำรุง)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวกรัณฑรัตน์  วงศ์สามสี

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ALL About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง ALL About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวนุจรี  อองกุลนะ

รายงาผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101)

รายงาผลการศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ รายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (ว22101) สาระ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) อ.ร้องกวาง จ.แพร่

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางดวงตา  น้อยทา

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำสระลดรูปเปลี่่ยนรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่ เขต 1

รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำสระลดรูปเปลี่่ยนรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านาหลวง(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาวปาณิสรา  เวียงนาค

รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากแก อำเภอทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2

รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยใช้หนังสือคำคล้องจองประกอบภาพ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านปากแก อำเภอทุ่งช้าง สพป.น่าน เขต 2

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางเจนจิรา  ปิงสมุทร์

ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมายางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)

ผลงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง สร้างสรรค์งานนำเสนอด้วยโปรแกรม Powerpoint 2013 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมายางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางสาววราภรณ์  วรินทร์

ผลงานทางวิชาการของ นายนพดล สิทธิวงษ์ เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านนาหลวง

ผลงานทางวิชาการของ นายนพดล  สิทธิวงษ์ เรื่องรายงานผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านนาหลวง (ประชาพัฒนา) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นายนพดล  สิทธิวงษ์

ผลงานทางวิชาการของ นางพัทธ์ธีรา ทะนันไชย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่มีต่อโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการของ นางพัทธ์ธีรา ทะนันไชย เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ที่มีต่อโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางพัทธ์ธีรา ทะนันไชย.pdf

ผลงานทางวิชาการของ นางณัฐฐิญา มังกิตะ เรื่องรายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบการเรียงลำดับของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่1 โรงเรียนบ้านแม่แรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

ผลงานทางวิชาการของ นางณัฐฐิญา มังกิตะ เรื่องรายงานผลการศึกษาการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้เกมการเล่นเพื่อส่งเสริมทักษะการสังเกต การเปรียบเทียบการเรียงลำดับของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่1 โรงเรียนบ้านแม่แรม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางณัฐฐิญา มังกิตะ.pdf

ผลงานทางวิชาการของ นางวรารัตน์ เนื่องพืช เรื่องรายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป สำหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

ผลงานทางวิชาการของ นางวรารัตน์ เนื่องพืช เรื่องรายงานผลการศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทกัษะการอ่านและการเขียนคำที่มีสระลดรูปและเปลี่ยนรูป สำหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

สิ่งที่แนบมาด้วย :

บทคัดย่อ นางวรารัตน์ เนื่องพืช.pdf

หน้า

Subscribe to เอกสารวิชาการ