ต้อนรับองคมนตรี

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนทุนพระราชทานฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาพร้อคณะ ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม โรงเรียนบ้านแม่แรม โรงเรียนบ้านวังเลียง และโรงเรียนสรอยเสรีวิทยา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ

สัญจรยมเหนือ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ นิเทศติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ณ โรงเรียนบ้านคุ้ม อ.สอง จ.แพร่

เปิดค่ายทักษะชีวิต

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง เป็นประธานเปิดค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำวิทยาเขตแพร่ โดยมีนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน

ทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1

คิดค่าคะแนนและกำหนดตัวชี้วัด

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าคะแนนตามองค์ประกอบในการพิจารณาบุคคลลงกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

พบปะผู้บริหาร ครู/ติดตามอาหารกลางวันนักเรียน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ นายพงศ์เดชน์ เศรษฐ์นิติกุล ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายพิพัฒน์ ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ พบปะผู้บริหารและคณะครู ในคราวประชุมคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายผานางคอย ณ โรงเรียนบ้านไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่ พร้อมทั้งได้ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่โทนด้วย

ติดตามอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม)

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) นักเรียน กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ นาจักร ณ โรงเรียนวัดต้นไคร้ สพป.แพร่ เขต 1 โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

หน้า

หนังสือราชการ

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed