่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลรูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนบ้านลู โรงเรียนวัดห้วยหม้าย โรงเรียนบ้านห้วยขอน และโรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.สอง จ.แพร่ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้ข้อมูลและให้การต้อนรับเขต 1  

่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน น้ำดื่ม การบริหารจัดการอาคารสถานที่ และการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลรูปแบบ NEW DLTV ของโรงเรียนบ้านวังฟ่อน โรงเรียนบ้านต้นหนุน และโรงเรียนบ้านห้วยกาน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ

ขยายผลโรงเรียนคุณธรรม

นายกิตตพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เข 1 โรงเรียนละ 2 คน

ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

พิจารณางบประมาณ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ ปลายปีงบประมาณ 2561 ผู้เข้าประชมประกอบด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1  เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนที่รับผิดชอบและประธานเครือข่ายการศึกษาทุกเครือข่ายในสังกัด

สพป.ตาก เขต 1 ดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.ตาก เขต 1 ซึ่ง นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ได้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร สพป.ตาก เขต 1 มาศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

หน้า

หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อจัดจ้าง

ผลงานวิชาการ

Subscribe to Front page feed