กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงาน

ทุกวันพุธ เวลา 08.00 น.บุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1 ทุกคนจะร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต บริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยพร้อมเพียงกัน 

รูปภาพ: