พิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับมอบหมายจากผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ในการประชุมพิจารณาจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ตามที่ สพฐ.จัดสรร โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: