ค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ปี พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก งบดำเนินงานรายการค่าพาหนะรับ-ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: